ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

Σας προσκαλούμε, στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. σε διά περιφοράς Συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση  και ανάληψη δαπάνης τιμολογίων εργασιών και προμηθειών  σχολείων.

 

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για επισκευές και συντηρήσεις  σχολικών σχολείων.

 

Θέμα 3ο: Άνοιγμα υπολογαριασμού και λογαριασμού webbanking  για τη σχολική μονάδα «Εργαστηριακό Κέντρο» και  εξουσιοδότηση  του Διευθυντή για εκτέλεση κινήσεων στο τραπεζικό λογαριασμό του Σχολείου, στη Παγκρήτια Τράπεζα.

 

Θέμα 4ο: Αίτημα  από Κ.Ε.ΠΕ.Α/Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων προκειμένου να ανανεωθεί η προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και ενδεικτικού προϋπολογισμού για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των σχολικών κτιρίων.

 

Θέμα 6 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και ενδεικτικού προϋπολογισμού για τη προμήθεια οικίσκου για το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου

 

Θέμα 7 : Ένσταση κατά των Πράξεων επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης Π.Ε.Π.Ε.Ε. Αριθ. Μ22/2022 και επιβολής εισφορών Π.Ε.Ε. Αριθ. Μ14/2022

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

               

 

 

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος