ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τον Αναπληρωτή σας.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

Σας προσκαλούμε, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. σε διά περιφοράς Συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αριθ. 250/2019 απόφασης ΔΣ που αφορά στον Ορισμό Μελών  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

 

Θέμα 2ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης κατανομής πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση από Κοινότητα Καβουσίου παραχώρησης χρήσης  προαύλιου χώρου Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου για πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων.

 

Θέμα 4ο: Αίτηση από Γ.Ε.Ι.  Ιεράπετρας παραχώρησης σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  λυκείων για  τις προπονήσεις του Σωματείου.

 

Θέμα 5ο: Αίτηση από Α.Ο.Κ.  Ιεράπετρας παραχώρησης σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  λυκείων για  τις προπονήσεις  των τμημάτων της Ομάδας .

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

               

 

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος