ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σας προσκαλούμε, 14 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. σε Διά περιφοράς Συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αρ.250/2019απόφασης ΔΣ που αφορά στον Ορισμό Μελών  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»

 

Θέμα 2ο: Αποδοχή κατανομής  πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

 

Θέμα 3ο: Ορισμός Σχολικής Κοινότητας 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ιεράπετρας.

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Αστροπεκάκης  Κωνσταντίνος