ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  21/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Αριθ. Πρωτ: 360                                                                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                                                      

Fax 2842023999                                                            

E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr            

 Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                              

ΠΡΟΣ: 

Γεωργαλάκη Εμμανουήλ

Δρούγκα Ελισάβετ

Ζυγάκη  Χριστίνα

Κονταξάκη Σοφία

Μανουσάκη Θεόδωρο

Μαστοράκη Πέτρο

Ματζαράκη Νικόλαος

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Περαντώνη Γεώργιο

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Χηνόπουλο Αθανάσιο

Σκουλούδης Ιωάννης

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη

Τζαράκη Φιλοκτήτη

Τζιρή Αικατερίνη

Γιακουμάκη Εμμανουήλ                                                                            

Πατεράκη Εμμανουήλ

Κωστάκη Νεκταρία

                                                                          Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις

 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00π.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων, στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας  για  συζήτηση των παρακάτω θεμάτωv:

1o Θέμα: Έγκριση απολογισμού 2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Δήμου Ιεράπετρας

2o Θέμα: Αίτηση παραχώρησης από Αθανασάκη Ιωάννη για παραχώρηση χρήσης  του σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  για άθληση και ελεύθερη δραστηριότητα των παλαιμάχων αθλητών.

3o Θέμα: Αίτηση παραχώρησης από Δίκτυο Αλληλεγγύης και Προώθησης Κοινωνικής Οικονομίας «Ιστός»

4o Θέμα: Αίτηση εκμισθωτών σχολικών κυλικείων  για μια σειρά μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του COVID-19

Eπισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο  Πρόεδρος

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος