Από τις 18 Μαρτίου μέχρι τις 16 Μαΐου 2014 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013). Στόχος του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ είναι να διευκολυνθούν οι νέοι καλλιεργητές κατά την αρχική τους εγκατάσταση.

Δικαιούχοι νέοι αγρότες για επιδότηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

Προϋποθέσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι πρέπει παράλληλα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
  • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
  • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.
 • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
 • Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
 • Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
 • Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3). 

Για να τηρείται ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.  

Πρόγραμμα νέων αγροτών, το ποσό ενίσχυσης – επιδότησης  είναι μέχρι €20.000

Οι νέοι που θα ενταχθούν θα λάβουν την επιδότηση σε  3 δόσεις και μπορούν να λάβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ως προκαταβολή .

Κριτήρια ύψους χρηματοδότησης

Κυμαίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Περιοχή μόνιμης κατοικίας Ορεινή

7.500

Μειονεκτική

5.000

Λοιπές Περιοχές

2.500

2

Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση Κτηνοτροφική

7.500

Φυτική

7.500

Μικτή -Μελισσοκομία

5.000

3

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση > από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς

5.000

80% – 120% του Εισοδήματος Αναφοράς

2.500

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ – ΣΥΝΟΛΟ Μέγιστο

20.000

Ελάχιστο

10.000

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε ευρώ – κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια

 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000
 • Κεντρικής Μακεδονίας 32.400.000
 • Δυτικής Μακεδονίας 6.300.000
 • Θεσσαλίας 13.600.000
 • Ηπείρου 5.100.000
 • Ιονίων Νήσων 1.400.000
 • Δυτικής Ελλάδος 15.500.000
 • Στερεάς Ελλάδος 5.900.000
 • Πελοποννήσου 14.700.000
 • Αττικής 700.000
 • Βορείου Αιγαίου 7.400.000
 • Νοτίου Αιγαίου 1.600.000
 • Κρήτης 22.800.000 

ΣΥΝΟΛΟ 140.000.000