Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 9800/14-5-2014 (ΦΕΚ 1234/Β΄/2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Βʼ/2013) ‘‘2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2014»’’ παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας έως 6-6-2014»

Το παραπάνω Μέτρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ως αποδεικτικό υποβολής. Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του από 18.3.2014 έως 6.6.2014.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις για όλη τη χώρα για το έτος 2014 ανέρχονται στο ποσό των 140.000.000 € και για την Περιφέρεια Κρήτης στο ποσό των 22.800.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη και τα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας από:

  • Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες
  • Τη Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
  • Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης www.apdkritis.gov.gr.

Download  για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

 Πληροφορίες ανάρτησης

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής (Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλιείας)

Ομηρεία 8 (Κτίριο τέως «Νομαρχίας») - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Κασοτάκη Νεκταρία | Τηλ 28423 40340 - Fax 28420 23999 - n.kasotaki@0448.syzefxis.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr
Η λειτουργικότητα των υπερσυνδέσεων και η επικαιροποίηση/εγκυρότητα του κειμένου έχουν ελεγχθεί κατά την ημερομηνία ανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε την επίσκεψη στους επίσημους ιστοχώρους του διαχειριστή του προγράμματος (agrotikianaptixi.gr)