ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ Δ/νση : Δημοκρατιας 31
Τ.Κ. 72200
Ιεράπετρα Πληροφορίες: Α. Περάκη Τηλ. 2842340360 FAX:28420289040    
Ιεράπετρα,20-11-2020 Αρ.Πρωτ.: 15527
Αρ.Αποφ: 1971  

ΑΠΟΦΑΣΗ

                      Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας  έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59,81,82,84 όπως ισχύει του Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2014) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99  ( ΦΕΚ 45/ Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
  4. Τις διατάξεις των άρθρων 86,88,284 Δημοτικού Κώδικα Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  5. Την ΑΠ 59846/88 εγκ./21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  6. Την αριθμ. 24/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι  επιτυχόντες και επιλαχόντες των κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.
  7. Το ΑΠ 15341/13-11-2020 πρακτικό ορκωμοσίας από την αναπληρωματική Πρόεδρο της Κοινότητας Μακρυλιάς κ.Κοντοπόδη Αγλαϊα του Εμμανουήλ η οποία καταλαμβάνει την κενωθείσα θέση Προέδρου της Κοινότητας Μακρυλιάς ( λόγω θανάτου του πρώτου κατά σειρά σταυρών προτίμησης αείμνηστου Βερίγου Χρήστου)
  8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών που διαμένουν στην Κοινότητα    

     Μακρυλιάς του  Δήμου Ιεράπετρας.    

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Αναθέτουμε στην Πρόεδρο της Κοινότητας Μακρυλιάς κ. Κοντοπόδη  Αγλαϊα  του Εμμανουήλ του Δήμου Ιεράπετρας την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων καθώς και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την Κοινότητα Μακρυλιάς ως εξής:

Α. Τη χορήγηση πιστοποιητικών για απόσταξη στέμφυλων ( σε ιδιοκτησίες κάτω

    του ενός στρέμματος).

Β. Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Κοινότητα.

Γ. Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των κοινοτήτων.

Δ) Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών και του αληθούς περιεχομένου,  την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου, είτε προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

 Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

 Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ενδιαφερομένη  με αποδεικτικό επίδοσης , να δημοσιευθεί  σε μια εφημερίδα ,ν ΄αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στο Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιεράπετρας.                                                                              

                                                                                Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

                                                                                 Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Κοινοποίηση:

 Πρόεδρο Κοινότητας με αποδεικτικό επίδοσης

Εφημερίδα Ανατολή

Εσωτερική Διανομή:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Γραφεία Αντιδημάρχων

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4. Ολες Δ/νσεις – Τμηματα Δήμου

5.  Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου