ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   Ταχ.Δ/νση :Δημοκρατιας 31 Τ.Κ.72200                                                                    Πληροφορίες: Α.Περάκη                                  Τηλέφωνο: 28423-40360
e-mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιεράπετρα, 30-12-2020 Αρ.Πρωτ.: 16851 Αρ.Αποφ: 2179            

ΘΕΜΑ :  Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                 Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου  Ιεράπετρας περί ορισμού Αντιδημάρχων  του Δήμου  (ΑΔΑ: 6Π84ΩΡ8-ΟΚΝ) όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 1928/9-9-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ8ΩΡ8-Χ1Ι) όμοια και παρατάθηκε με την αριθμ.1528/7-9-2020 (ΑΔΑ:6ΩΣ4ΩΡ8-ΟΡ0) απόφαση.

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

         Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων, με τις αρμοδιότητες καθ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου, μέχρι τις  30/06/2021.

           Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στη Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                                      Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

                                                                                      Θεοδόσιος Καλαντζάκης