Υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης εγκαταλελειμμένου οχήματος