Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία)
  4. Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται
    πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας