ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2021 έως 30/04/2021