Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

 Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) συστήθηκε το Μάρτιο του 2000. Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ έχει ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης (αρ. αποφ. 24797, ΦΕΚ 2147/Β/31-12-10) λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
Με τη με αριθμ. 14/2000 απόφαση του Δ.Σ. Ιεράπετρας, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με τη με αριθμ. 2296/23-3-2000 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Λασιθίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στον υπό σύσταση τότε Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Κρήτη.

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :