ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  
Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 
Τηλ. 2842340367                                        
Fax 2842023999                                                
E-mil:elizapr166@gmail.com
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                      
Ιεράπετρα 20-01-2021
Αριθ. Πρωτ. 2

Προς

-Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου:

Καψωριτάκη Μιχαήλ           

Περβολαράκη Αντώνιος

Φουντουλάκη Αντώνιος

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου,

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα διά περιφοράς συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου τη Πέμπτη 21/01/2021 και ώρα 11.00π.μ., για συζήτηση  του παρακάτω θέματος:

Θέμα  : Λήψη απόφασης για προσβολή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων( ΑΕΠΟ) που αφορά το τμήμα  του ΒΟΑΚ , Καβούσι –Αυχένας Αγκαθιάς» με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης προθεσμίας κατάθεσης της αίτησης προσβολής της απόφασης.

Κοινοποίηση                                            Η Πρόεδρος  της Κοινότητας

Γραφείο Δημάρχου                                                  Καβουσίου

Κ.κ. Αντιδημάρχους                                            

Κα. Γενική Γραμματέα

                                                                                    Μαρία Χαλκιαδάκη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 12.00π.μ. 

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1.  Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Συμβουλίου, προς το email  της Γραμματείας του Συμβουλίου στο (elizapr166@gmail.com)
  1. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία του Συμβουλίου, προς το κινητό της Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6946725529) ή της γραμματέας του ΤΣ (6977285409)
  1. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή τους επί του θέματος το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  28420 26110 του Δήμου Ιεράπετρας.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή την Πρόεδρο του ΔΣ.