ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 Πληροφορες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                         Fax.2842023999                                                 E-mail:elizapr166@gmail.com                  Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα 28-09-2020

 

Αριθ. Πρωτ. 67

  Προς:

-Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου:

Καψωριτάκη Μιχαήλ

Περβολαράκη Αντώνιος

Φουντουλάκη Αντώνιος

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου.

 Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου την Παρασκευή 02/10/2020 και ώρα 12.00π.μ. στο γραφείο της Κοινότητας Καβουσίου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Αίτηση  Πετράκη Αντωνίου για αγορά ταφοπεδίου.

Θέμα 2ο: Ανάρμοστη συμπεριφορά από Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου καταστρέφοντας περιουσία πολιτιστικού Συλλόγου και χρήση δημοτικής παροχής από κάτοικο Καβουσίου χωρίς έγκριση από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 3ο: Άμεση δημιουργία προστατευτικού τοιχώματος ώστε ο χώρος της υδρευτικής γεώτρησης να προστατευτεί από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά του Πέρα ποταμού και καθαρισμός τεχνητού ρέματος στην ίδια περιοχή

 

Κοινοποίηση                                            Η Πρόεδρος  της Κοινότητας

Γραφείο Δημάρχου                                                  Καβουσίου

Κ.κ. Αντιδημάρχους                                          Μαρία Χαλκιαδάκη

Κα. Γενική Γραμματέα