Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Ιεράπετρας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Ηράκλειο με τα στοιχεία της διεύθυνσης
  5. Εκκαθαριστικό εφορίας