Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία που αφορά στον «Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Ιεράπετρας, με την προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, των Χωριών και των Μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας» και ειδικότερα στο Υποέργο 1: «Εμπλουτισμός του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Ιεράπετρας, με την προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, των Χωριών και των Μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 257.052,00 ευρώ.

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων και σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», κωδικού ΟΠΣ 5051035 και Κ.Α. 2020ΕΠ00210050 της ΣΑΕΠ0021.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Άξονας προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας, έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.02.61.7341.03 «Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τον Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος Δήμου Ιεράπετρας».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 15η Οκτωβρίου 2021 (15/08/2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα. Για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ελευθέριο Δραγασάκη (2842340315). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη (2842340406).

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 138534.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ.

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ