Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων και σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 39.680,00 € (32.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% & 7.680,00€ Φ.Π.Α. 24%).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6117.14 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 10/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340406.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr, στην http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ