ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Ιεράπετρα: 08/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                         Αρ. πρωτ. : 4690
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για την εργασία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Τεχνικής Έκθεσης ανέρχεται σε 18.239,52 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με εξασφαλισμένη πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2020 στους Κ.Α. 02.10.6253, 02.20.6252, 02.20.6253, 02.25.6252, 02.25.6253.01, 02.25.6253.02, 02.30.6252, 02.30.6253, 02.30.6255.01, 02.50.6253 και 02.70.6253.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  & Ν.4605/2019 και τους όρους που αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης για την εργασία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ 136/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με τους  Κ.Α. 02.10.6253, 02.20.6252, 02.20.6253, 02.25.6252, 02.25.6253.01, 02.25.6253.02, 02.30.6252, 02.30.6253, 02.30.6255.01, 02.50.6253 και 02.70.6253.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 & Ν.4605/2019, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

  • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
  • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
  • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.)
  • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου

Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

  • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
  • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
  • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
  • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία,

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,  που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

ε) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία.

στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και της σχετικής Μελέτης της Υπηρεσίας και ότι τους αποδέχονται πλήρως.

η) Εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα την προσφορά.

θ) Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα , σύμφωνα με το Ν.Δ 400/70, όπως ισχύει σήμερα.

ι) Έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η ασφαλιστική εταιρεία ανήκει στο Μητρώο μελών άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα.

κ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’   αυτό και το είδος των εργασιών τους, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ασφάλιση θα καλύπτει χρονικό διάστημα ενός έτους αρχίζοντας από 2-7-2020 και λήγει στις 2-7-2021.

Στην τεχνική προσφορά (η οποία θα περιλαμβάνεται στον αρχικό φάκελο της προσφοράς) θα προσκομίζεται αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης ασφάλειας, η οποία θα αφορά σε όλες τις ζητούμενες καλύψεις, σύμφωνα με όσα περιγράφει η με αριθμ. πρωτ. 4361/2020 Τεχνική Έκθεση-Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  του Δήμου.

 Η οικονομική προσφορά θα είναι σε χωριστό, επίσης σφραγισμένο φάκελο (εντός του αρχικού φακέλου). Επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να αναφέρεται  ξεχωριστά για κάθε  όχημα το ποσό του ετήσιου ασφαλίστρου του, αριθμητικώς και ολογράφως.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η ασφάλεια και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις τυχόν μεταβολές που θα ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Επίσης, σε περίπτωση απόκτησης νέου αυτοκινήτου από το Δήμο, ο πάροχος υποχρεούται να το ασφαλίσει με τους ίδιους όρους και με ίδια τιμή με την προσφορά του.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες τρείς (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παρακαλούμε η σχετική προσφορά σας να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την  18η  Μαΐου  2020, έως τις 12:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση εργασίας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340345 (αρμόδια υπάλληλος κα Ατζαράκη Φωτεινή) και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδιος υπάλληλος: Λιάγκος Θωμάς  , Τηλέφωνο:2842022227, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη