ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

Έργο: Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Κάτω Χωριού

Ο Δήμος Ιεράπετρας  προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Κάτω Χωριού»  προϋπολογισμού 470.000.€ (με  Φ.Π.Α.) [379.032,26€ (χωρίς ΦΠΑ] για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1- ΠΡΑΣΙΝΟ Α2  του Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιεράπετρας στην ΠΕ Λασιθίου.

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.