ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα 14-11-2016
Αριθμ.Πρωτ. 12961
ΑΔΑ: ΩΚΠΥΩΡ8-8ΩΓ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού)» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 76.403,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η  Δ/νση Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 21/11/2016. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά) και οι οποίοι ασκούν το Εμπορικό , Βιοτεχνικό, Βιομηχανικό ή Εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών & των υλικών του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης ήτοι ποσού 1.232,32 και  η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στις διατάξεις  του Ν.4412/2016. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της εργασίας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί έως το ¼ αυτού. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου : www. ierapetra.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ