ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ιεράπετρα 24-6-2015
Αριθμ.Πρωτ. 7948

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πεζοδρόμου, περιοχής νέου σχεδίου πόλεως Ιεράπετρας (στην Οδό Παπανδρέου από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Κουνδούρου)», με προϋπολογισμό €235.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό €163.442,03 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα) Β)κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό €26.827,89 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Δημοκρατίας 31, Κτίριο Μελίνα Μερκούρη 3ος όροφος, ΤΚ 72200), μέχρι 16-7-2015
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες σχετικά με την Μελέτη: κ. Γεώργιος Βαρδάκης τηλ 2842340300 (εσωτ.: 404) και αρμόδιος για την διανομή των τευχών κ. Βαλάντης Δατσέρης 2842340300 (εσωτ.: 401) FAX: 2842026110 e-mail: v.datseris@ierapetra.gov.gr.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-7-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β, του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύουν σήμερα.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την τάξη Α2 ή ανώτερη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 ή ανώτερη για έργα Η/Μ, β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €3.806,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Ιεράπετρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης