Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά. Προϋπολογισμός: 25.000,00 Ευρώ. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-10-2013

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ
12641/10-9-2013

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, με συνολικό  προϋπολογισμό  20.325,20 χωρίς ΦΠΑ και 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη αναλύεται ως εξής : Κόστος εργασιών 14.938,20 Ευρώ , ΓΕ & ΟΕ  2.688,88 ευρώ, απρόβλεπτα 2.644,06, αναθεώρηση 54,06 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη   Ιεράπετρα, μέχρι τις 3-10-2013 .Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β

2. Πληροφορίες για την Μελέτη  στο τηλέφωνο 28423 40328  και  αρμόδιος υπάλληλος για διανομή των τευχών : κ. Δατσέρης Βαλάντης  τηλ: 2842340303 FAX  επικοινωνίας 28420 26110

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες  των τάξεων: Α1, Α2 και 1η για έργα  Οδοποιίας .

 β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   406 με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι   μήνες.

7. Προκαταβολή δεν προβλέπεται

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2013

9. Προκαταβολή  δεν  θα χορηγηθεί.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Oικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης  Αναστασάκης

 

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών
Πλατεία Κανουπάκη- Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλ 28423 40347  κ. Παπαδάκη Μαρία και  40354  κ. Πετράκη Μαρία
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr