ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα : 13/09/2021
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αριθ. Πρωτ.:  10194

 

     

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψιν:
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
 • Τη με αρ.12/2021 Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό μελών Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Δημοπρασιών, Μισθώσεων-Εκμισθώσεων (Π.Δ.270/81) για το έτος 2021,
 • Την με αρ.11/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παχειάς Άμμου για εύρεση χώρου στέγασης του Γραφείου της Κοινότητας,
 • Την με αρ.116/2021 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία αποφασίζεται η μίσθωση ακινήτου για στέγαση γραφείου της Κοινότητας Παχειάς Άμμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Παχειάς Άμμου για τη στέγαση του γραφείου της Κοινότητας.


Άρθρο  1ο: Περιγραφή Μισθίου

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στον οικισμό της Παχειάς Άμμου, σε κεντρικό σημείο, να είναι ισόγειο εμβαδού 50-70 τ.μ., να διαθέτει wc, εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, γραμμή τηλεφώνου, παροχή νερού ύδρευσης, επαρκή φωτισμό, πυρασφάλεια και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Ν.4122/13). 

Άρθρο  2ο: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια 3μελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81 και θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην Κοινότητα Παχειάς Άμμου, λεπτομερή προκήρυξη των παρόντων όρων και περίληψη αυτών στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

Με την ανωτέρω προκήρυξη του Δημάρχου, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα) και διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική Έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών (άρθρο 5 του ΠΔ270/81) που θα προσφερθούν για τη μίσθωση του ακινήτου. Οι  λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην Έκθεση. Η Έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.


 1. Διενέργεια Δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημαρχείο Ιεράπετρας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας (η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Άρθρο  3ο: Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 4ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Ιεράπετρας περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του ακινήτου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό η πυρκαγιά.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιουδήποτε.
 8. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.
 9. Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας, προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
 10. Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 11. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.
 12. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Ν.4122/13 (ΦΕΚ 42/13, τεύχος Α).


Άρθρο  5ο: Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας με τους ίδιους όρους και το ίδιο μίσθωμα.  
Άρθρο 6ο: Υπογραφή Σύμβασης

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση που ενεργείται με αποδεικτικό απόδοσης, της Απόφασης της Διοικητικής Αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του μειοδότη και του εγγυητή, οι οποίοι υποχρεώνονται απέναντι στο Δήμο να πληρώσουν την τυχόν διαφορά του μισθώματος, αν κατά τη νέα σύμβαση επιτευχθεί μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, για το χρονικό διάστημα που αναλογεί από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, που ορίζεται στην παρούσα.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των 10 ημερών, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 7o: Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:
 • Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Ο.Ε. ως ασύμφορο ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
 • Ο μειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη τής εγκριτικής επί του αποτελέσματος αποφάσεως, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και ως μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία, το οποίο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του για αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.
Άρθρο 8ο: Διακοπή Μίσθωσης

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν λήξει η μίσθωση, με τρίμηνη προειδοποίηση.Άρθρο 9ο: Λύση Μίσθωσης

Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτισθεί, αυτή λύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10ο: Τρόπος καταβολής του μισθώματος και Προθεσμία καταβολής του

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο στο τέλος κάθε τριμηνιαίας σε λογαριασμό του δικαιούχου, με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος, αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τυχόν καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης Χρηματικού Εντάλματος από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.
Άρθρο 11ο: Μεταβίβαση Ακινήτου

Σε περίπτωση που θα μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος, πριν μεταβιβάσει το ακίνητο, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.
Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις Μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να φυλάσσει την κατοχή του  μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 13ο: Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κάθε φορά κρατήσεις βάση νόμου. Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα.
Άρθρο 14ο: Αναμίσθωση - Υπεκμίσθωση


Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 15ο: Δημοσίευση Διακήρυξης

Λεπτομερή προκήρυξη των παρόντων όρων  θα αναρτηθούν  στην προθήκη του Δήμου και στην Κοινότητα Παχείας Άμμου και περίληψη αυτών στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.