ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα 17/05/2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                           Αριθμ. Πρωτ.6322
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά της Κοινότητας Σταυροχωρίου.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α), άρθρο 192 «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων».
 3. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007, (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τεύχος Α), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α) «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής».
 5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23-9-2020, τεύχος Α) «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια»
 6. Τη με αριθμό 82/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας, με την οποία αποφασίστηκε η εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου.
 7. Τη με αριθμό 85/4-2-1999 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 596/29-3-1999 όμοια, με την οποία παραχωρείται η χρήση των έργων – ευκολιών (κατασκευών) δασικής αναψυχής του δημοσίου πευκοδάσους Αναψυχής «Απηγανιάς» Κουτσουρά περιοχής Δήμου Μακρύ Γιαλού Ν. Λασιθίου, στο Δήμο Μακρύ Γιαλού.

 

Προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά, της Κοινότητας Σταυροχωρίου.

 

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 31/05/2023 ημέρα  Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:15 και ώρα λήξης 10:30 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα, που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 2ο

Περιγραφή και θέση ακινήτου.

Tο προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται στον Κουτσουρά της Κοινότητας Σταυροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, εντός του πευκοδάσους αναψυχής «Απηγανιάς» και αποτελείται από :

 1. Ένα χώρο εστίασης-αναψυχής εμβαδού (54,00 τ.μ) πενήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα.
 2. Μία αποθήκη εμβαδού (22,50 τ.μ) είκοσι δύο και πενήντα τετραγωνικά μέτρα. Οι παραπάνω χώροι εξυπηρετούνται από δύο (2) WC (ανδρών, γυναικών), που βρίσκονται όπισθεν του κτιρίου. Έξω από τους χώρους κύριας χρήσης υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης καθισμάτων σε περιβάλλοντα πλακοστρωμένο χώρο εμβαδού περίπου τριακοσίων (300 τ.μ) τετραγωνικών μέτρων, που δύναται να χρησιμοποιηθεί από το μισθωτή για τις ανάγκες του αναψυκτηρίου.

Πριν την παράδοσή τους στο μισθωτή, θα γίνει πρωτόκολλο καταγραφής και παραλαβής από το μισθωτή, που υποχρεούται να παραδώσει ό,τι παρέλαβε μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, την οποία θεωρείται ότι γνωρίζει ο μισθωτής.

 

Άρθρο 3ο

Προσδιορισμός χρήσης ακινήτου.

Το εκμισθούμενο ακίνητο έχει ως προορισμό να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη, αποκλειστικά και μόνο ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ».

 

Άρθρο 4ο

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος.
 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% του ετήσιου μισθώματος του οριζομένου στη διακήρυξη ως ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος. Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπόλοιπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.
 4. Βεβαίωση Δήμου Ιεράπετρας περί μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 5. Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόμου περί ναρκωτικών και παραβίαση κατ’ εξακολούθηση υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για Κ.Υ.Ε.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία. Επίσης, ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υπογραφής της σύμβασης.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου και να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:

 1. Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής προσκομίζουν επιπλέον:

α. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ

 1. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων

Άρθρο 5ο

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι  τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι  δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

O εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συμμετέχει σε εταιρεία που οφείλει στο Δήμο.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Άρθρο 7ο

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνει στο τρίτο έτος (και για κάθε επόμενο έτος) σε ποσοστό 2% επί του ετήσιου μισθώματος του προηγούμενου έτους.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να απομακρυνθεί και να παραδώσει τους χώρους στην ίδια κατάσταση στην οποία τους παρέλαβε. Τυχόν ζημίες θα επιβαρύνουν το μισθωτή. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιοδήποτε αιτία λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 1/6 του συνολικού ετήσιου μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Άρθρο 8ο

Όριο προσφοράς

Ως τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται  το ποσό των 4.020,00 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες, είκοσι ευρώ €), (335,00 € μηνιαίως Χ 12 μήνες).

 

Άρθρο 9ο

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Δήμο από το μισθωτή σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς άλλη όχληση ή θα κατατίθεται σε Τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Δήμος, προκαταβολικά, έως την 15η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα καταβάλλεται με τη νόμιμη προσαύξηση που ισχύει για τις υπερημερίες καταβολών προς το Δήμο.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον και υποχρεούται να πληρώνει στο σύνολό τους:

– τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και τον ΟΓΑ χαρτοσήμου των μισθωμάτων.

– κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και βάρος, που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στον εκμισθωτή για το μίσθιο, εκτός του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος (εν όλω ή εν μέρει) συνεπάγεται την επέλευση σε βάρος του μισθωτή όλων των έννομων συνεπειών, οι οποίες προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη,  στην παρούσα σύμβαση και στο νόμο.

Η καθυστέρηση καταβολής και ενός μισθώματος παρέχει στον εκμισθωτή ΟΤΑ το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

 

Άρθρο 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δήμο Ιεράπετρας για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. Επίσης, δεν υποχρεούται σε λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου, εκτός αν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από ρητή διάταξη νόμου.

 

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής που αναδεικνύεται όταν εγκατασταθεί στο μίσθιο έχει υποχρέωση να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, να μην επιφέρει σε αυτό ζημιές ή βλάβες, να το συντηρεί με δική του αποκλειστική δαπάνη και να διατηρεί καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, υποχρεούται να περιφράξει το χώρο γύρω από την τεχνητή λίμνη και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχήματος.

Υποχρεούται, επίσης, να έχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο τον με αριθμό πρωτ. 294/11-02-1987 κανονισμό λειτουργίας του πευκοδάσους αναψυχής «Απηγανιά» Κουτσουρά και την τήρησή του σε ό,τι τον αφορά.

 

Άρθρο 12ο

Ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάσει τις υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης στο όνομά του και για λογαριασμό του.

Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών του μισθίου βαρύνουν το μισθωτή.

 

Άρθρο 13ο

Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή αναμίσθωση η υπεκμίσθωση ή η αλλαγή χρήσης του μισθίου. Συμπληρωματικά, σε περίπτωση θανάτου ή λόγω δικαιολογημένης αιτίας αποχώρησης του μισθωτή, μπορεί να υποκατασταθεί μόνο από τα παιδιά του ή το -τη σύζυγο και από κανένα άλλον.

 

Άρθρο 14ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει συνεχώς αναρτημένο στην είσοδο του καταστήματος κατάλογο τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι τελικές για τους πελάτες.

 

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου από φυσικά φαινόμενα ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

 

Άρθρο 16ο

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του μισθίου και ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση έκδοσης της άδειας λειτουργίας ή περιορισμό της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο.

Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί κάθε υποχρεωτική διάταξη νόμου που αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης π.χ. αστυνομικές, πολεοδομικές, υγειονομικές, ασφαλιστικές κ.α. διατάξεις), καθώς και στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά παντός κινδύνου πυρκαγιάς και εμπρησμού σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του για ποσό 65.000,00 € και δικαιούχο του ασφαλίσματος το Δήμο Ιεράπετρας.

 

Άρθρο 17ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο. Ειδικότερα δε, ο μισθωτής είναι εξωστέος :

 • Για την καθυστέρηση εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος
 • Για καταστροφές που τυχόν προκληθούν στο μίσθιο έστω και από ελαφρά αμέλεια
 • Για σύναψη συμφωνητικού ή εταιρικού με άλλο πρόσωπο με σκοπό τη συστέγασή τους
 • Για κάθε παράλειψη συμμορφώσεώς του, προς τους καθοριζόμενους όρους με την παρούσα συγγραφή

Σε περίπτωση που ο μισθωτής καταστεί  έκπτωτος, η κατατεθειμένη στο Δήμο εγγύηση της καταβολής, καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

 

Άρθρο 18ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

 

Άρθρο 19ο

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται με φροντίδα του Δημάρχου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση, στο προορισμένο για το σκοπό αυτό μέρος του Δήμου, καθώς, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, που βρίσκεται στον Κουτσουρά της Κοινότητας Σταυροχωρίου.

 

Άρθρο 20ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

 • Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ή την Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
 • Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 21ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια κα Τσικαλουδάκη Θ. –Μπαχλιτζανάκη Ζ.), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00, Τηλέφωνο 28423 40361, -387)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ