ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Ιεράπετρα 10-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψιν:

 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
 • Τη με αρ.24/2019 Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό μελών Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Δημοπρασιών, Μισθώσεων-Εκμισθώσεων (Π.Δ.270/81) για το έτος 2019,
 • Τη με αρ.145/2019 Απόφαση Δ.Σ. για την Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019,
 • Την με αρ.4/2019 Απόφαση της Τ.Κ. Μύρτου με την οποία εισηγείται τη μίσθωση ακινήτου για στάθμευση αυτοκινήτων στην κοινότητα Μύρτου,
 • Την με αρ.160/2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία αποφασίζεται η μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Μύρτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Άρθρο  1ο: Περιγραφή Μισθίου

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στον οικισμό Μύρτου και στα σημεία από την ανατολική είσοδο του οικισμού, εκατέρωθεν του δρόμου από τη στάση του λεωφορείου, μέχρι την οικία Ελευθερίας Πυργιωτάκη και να έχει έκταση τουλάχιστον δυο (2) στρέμματα, με εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο οικόπεδο, να μπορεί να σχηματιστεί ο εν λόγω χώρος με άλλα μαζί.

Άρθρο  2ο: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81.

Η διενέργεια της Δημοπρασίας θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:

 1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην Τ.Κ. Μύρτου, λεπτομερή προκήρυξη των παρόντων όρων.

Με την ανωτέρω προκήρυξη του Δημάρχου, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος έως   8-1-2020 ημέρα Τετάρτη .

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα)και διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική Έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών (άρθρο 5 του ΠΔ270/81) που θα προσφερθούν για τη μίσθωση του ακινήτου. Οι  λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην Έκθεση. Η Έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

 1. Διενέργεια Δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημαρχείο Ιεράπετρας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας (η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 3ο: Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα  προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 4ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Ιεράπετρας περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του ακινήτου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιουδήποτε.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του μισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
 8. Τίτλο ιδιοκτησίας ή ελλείψει τίτλου,  αντίγραφο του Ε9.
 9. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία, θα πρέπει να υποβάλλει επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά περίπτωση, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που καθορίζουν τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της εταιρείας και να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση.
 12. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 10% επί της ετήσιας προσφοράς.

Άρθρο 5ο: Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 6ο: Μέγιστο Όριο Προσφοράς

Ως μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 3.600,00 € ετησίως.

Άρθρο 7ο: Υπογραφή Σύμβασης

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 8o: Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

 • Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Ο.Ε. ως ασύμφορο ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
 • Ο μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη τής εγκριτικής επί του αποτελέσματος αποφάσεως, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και ως μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία, το οποίο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του για αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.

Άρθρο 9ο: Διακοπή Μίσθωσης

Σε περίπτωση διακοπής της μίσθωσης με υπαιτιότητα του εκμισθωτή, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Δήμο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα και σε κάθε περίπτωση, η διακοπή αυτή δεν πρέπει να γίνει κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.

Άρθρο 10ο: Λύση Μίσθωσης

Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτισθεί, αυτή λύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο: Τρόπος καταβολής του μισθώματος και Προθεσμία καταβολής του

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα είναι ετήσιο και θα καταβάλλεται σε δυο (2) εξαμηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε εξαμήνου με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του εκμισθωτή και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει.

Για τυχόν καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης Χρηματικού Εντάλματος από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν λήξει η μίσθωση, με τρίμηνη προειδοποίηση.

Άρθρο  12ο: Μεταβίβαση Ακινήτου

Σε περίπτωση που θα μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος, πριν μεταβιβάσει το ακίνητο, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.

Άρθρο 13ο :Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή  της σύμβασης.

Άρθρο 14ο: Υποχρεώσεις Μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να φυλάσσει την κατοχή του  μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 15ο: Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κάθε φορά κρατήσεις βάση νόμου. Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα.

Άρθρο 16ο: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 17ο: Δημοσίευση Διακήρυξης

Λεπτομερή προκήρυξη των παρόντων όρων  θα αναρτηθούν  στην προθήκη του Δήμου και στην Τοπική Κοινότητα Μύρτου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ