ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ: ΨΠΦΓΩΡ8-ΘΤΡ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                              Ιεράπετρα  16-1-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.οικ.: 484

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει επαναληπτική Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εξοχικού κέντρου) στη θέση Δρυγιές της Κοινότητα Ανατολής.

Ως τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ορίζεται  το ποσό των  χιλίων ευρώ   (1.000,00 €),

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 22-1-2020 ημέρα  Τετάρτη με ώρα έναρξης 8.30 π.μ. και ώρα λήξης 9.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40361 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  και την προθήκη του Δήμου μας και της Κοινότητας Ανατολής.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης