ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ιεράπετρα: 31/08/2021

Αρ. πρωτ: 10294

 

ΑΔΑ: ΩΑΕ0ΩΡ8-ΔΟΓ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ  Ξ Η

Συνοπτικού Διαγωνισμού  για τη προμήθεια με τίτλο

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια που αφορά στην «Αναβάθμιση Στάσεων για την Εξυπηρέτηση του Επιβατικού Κοινού του Δήμου Ιεράπετρας».

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών (στεγάστρων), συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς και της εγκατάστασης τους και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00 € (37.096,80€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% & 8.903,22€ Φ.Π.Α. 24%).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που αφορά στην «Προμήθεια Εξοπλισμού, Κατασκευή, Μεταφορά & Τοποθέτηση Στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων της χώρας»,  άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α. 02.64.7135.03 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, επί της οδού Δημοκρατίας 31, την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340406.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr, στην http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ