ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 

 

Ιεράπετρα: 14/07/2021

Αρ. πρωτ: : 8092

ΑΔΑΜ: 21PROC008917409, 21PROC008917731

ΑΔΑ: ΩΧΦ5ΩΡ8-ΚΓ1

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ  Ξ Η

Συνοπτικού Διαγωνισμού

για τις προμήθειες  

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» &

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Β.Κ.»

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες «Βελτίωση Η/Μ σε Δημοτικά Κτίρια» & «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης-Αποχέτευσης & Β.Κ.».

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για κάθε τμήμα χωριστά:

Τμήμα 1: Βελτίωση Η/Μ σε Δημοτικά Κτίρια

Τμήμα 2: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης-Αποχέτευσης & Β.Κ.

 

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.595,87 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αφορά σε:

  • 991,92€ για το τμήμα 1 «Βελτίωση Η/Μ σε Δημοτικά Κτίρια» και
  • 603,95€ για το τμήμα 2 «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης-Αποχέτευσης & Β.Κ.».

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το Τμήμα 1 ή για το Τμήμα 2 ή και για τα 2 τμήματα.

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.7336.04 & 02.25.6662.42, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 28/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα. Για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους, κ. Ευάγγελο Βαρδάκη (2842340326) και κ. Νικόλαο Σεκαδάκη (284340378). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη (2842340406).

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr, στην http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

 

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ