ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2021

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εργασία Συντήρησης &
Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2021»,με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των εργασιών
επισκευής-συντήρησης.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
44.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τη με την από
25/02/2021 Μελέτη για τις Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων &
Μηχανημάτων, που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα
βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6263.01, 02.20.6263.01, 02.20.6264.01,
02.25.6263.01, 02.25.6263.03, 02.25.6264.01, 02.25.6264.03, 02.30.6263.01,
02.30.6264.01, 02.50.6263, 02.70.6263.01 για τις ομάδες 1 έως 11 του
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού (εργασίες επισκευής & συντήρησης
οχημάτων) και τους Κ.Α. 02.10.6263.02, 02.20.6263.02, , 02.20.6264.02,
02.25.6263.02, 02.25.6263.04, 02.25.6264.02, 02.25.6264.05, 02.30.6263.02,
02.30.6264.02,02.50.6263.02, 02.70.6263.02 για τις ομάδες από 11 έως 22
του πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού (εργασίες επισκευής ελαστικών).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός
Δημοκρατίας 31, την 24η
Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη
αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα
προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα
Επιμελητήρια.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού. Για
περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
απευθυνθούν στην κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη στο τηλ. 2842340406.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της
Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
[ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ιεράπετρας (URL): http://www.ierapetra.gov.gr

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Περιληπτική Διακήρυξη

Απόφαση ΟΕ