ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για το Υποέργο 2:

 «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και της χωριστής συλλογής προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Ιεράπετρας» της Πράξης: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας»

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και της χωριστής συλλογής προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Ιεράπετρας», που αποτελεί το υποέργο Νο 2 της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας».

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας και εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και ο προσφέρων έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται στα τεύχη του Διαγωνισμού.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.143,31 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, σύμφωνα με την με ημερομηνία 09/04/2021 Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.62.7341.05 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 2α Ιουλίου 2021 (02/07/2021) και ώρα 10:00πμ.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα. Για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου και ειδικότερα στην κα Δέσποινα Δεδελετάκη (2842340413). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη (2842340406).

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

Ο Διαγωνισμός καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http:// www.promitheus. gov.gr, και πήρε συστημικό αριθμό 133233.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ