ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Ιεράπετρας)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.607,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός κατατάσσεται σε τρεις (3) Ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: (ΠΙΝΑΚΑΣ Α1)  : ΕΠΙΠΛΑ,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.940,30€

ΟΜΑΔΑ Α: (ΠΙΝΑΚΑΣ Α2) :  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.332,50€

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.149,77€

ΟΜΑΔΑ Γ: Υ/Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.185,00 €

Στα παραπάνω ποσά των επιμέρους κατηγοριών συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά:

α) για το σύνολο των ειδών της Ομάδας  Α(Α1 & Α2) , ή/και

β) για το σύνολο των ειδών της Ομάδας  Β,  ή/και

γ) για το σύνολο των ειδών της Ομάδας  Γ, και

δ)  για το σύνολο  των Ομάδων Α (Α1 & Α2), Β και Γ  και των δυνατών συνδυασμών μεταξύ των Ομάδων

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε Ομάδα ή για περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες, με την υποχρέωση να καλύπτουν το σύνολο των ειδών της εκάστοτε Ομάδας, επί ποινή αποκλεισμού.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», κωδικού ΟΠΣ 5007597 και Κ.Α. 2017ΕΠ00210013 της ΣΑΕΠ0021.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Δράση 9.a.4: Συμπλήρωση – αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», στην οποία ο Δήμος έχει ενταχθεί με την με Α.Π.3728/25-07-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Η παρούσα προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

CPV: 39200000- 4   Επιπλώσεις

42992000-6   Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης

37440000-4   Εξοπλισμός  γυμναστικής

30000000-9   Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.60.7341.03 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Ιεράπετρας.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2022 (15/09/2022) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η Οκτωβρίου 2022 (04/10/2022) και ώρα 15:00.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 10η Οκτωβρίου 2022 (10/10/2022) ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, η οποία αφορά την κάθε κατηγορία προμήθειας ξεχωριστά.

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 171649

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος αιώνας.

 

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης