«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών για τη Διαχείριση
Βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 198.400,00 ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων και σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας
14 «Διατήρηση & Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ
5046088. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
Κλαδοτεμαχιστών για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας», με Κ.Α. 2021ΕΠ00210017 της ΣΑΕΠΟΟ21
της ΣΑΕ της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εν λόγω πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Ιεράπετρας με Κ.Α.
02.62.7341.08.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 29/07/2021 και ώρα 17:00μμ.
Λήξη υποβολής προσφορών: 23/08/2021 και ώρα 17:00μμ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 27/08/2021 και ώρα 10:00πμ.
Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε
διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα
Επιμελητήρια.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό : 135198
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και
συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ.

Περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του
Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
www.ierapetra.gov.gr, στην διαδρομή Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ.
3 όπως προστέθηκε με Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Τεύχος Διαγωνισμού