1.    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997696347
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31
Πόλη ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 72200
Τηλέφωνο 2842340423
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) dimos@ierapetra.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Θωμάς Λιάγκος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

 

2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης θα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 02.62.7341.06 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510060).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας», στην οποία ο Δήμος έχει ενταχθεί με την με Α.Π.6451/02-07-2019 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002322. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

3. Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς Οργανικών Αποβλήτων, για την κάλυψη των απαιτήσεων συλλογής του δικτύου καφέ κάδων.  Το προσφερόμενο όχημα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής.

Η παρούσα προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34144512-0 Απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 108.870,97€  ΦΠΑ : 26.129,03€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

 

4. Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/11/2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

 

  1. Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  140819 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ.

Επίσης, Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

 

  1. Εγγύηση Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 2% επί του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τον παρόντα διαγωνισμό,  η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.177,42 ευρώ.

 

  1. Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

 

  1. Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ