ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 Ιεράπετρα : 29/12/2022

Αρ. πρωτ   :  15939

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

 

Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου Ιεράπετρας

Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας

Συνολικός Προϋπολογισμός:  447.465,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια Τροφίμων έτους 2023 για το Δήμο Ιεράπετρας και το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, ως εξής:

  • Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ιεράπετρας, συνολικής αξίας: 116.595,95€ συμπ. ΦΠΑ,
  • Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου & ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας, συνολικής αξίας: 64.917,32€ συμπ. ΦΠΑ,
  • Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, ελαιόλαδου & γάλακτος για τις ανάγκες σίτισής των παιδικών σταθμών του Δήμου από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινω.Πολιτι.Α., συνολικής αξίας 265.951,98€ συμπ. ΦΠΑ.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με τα ως κάτωθι κριτήρια:

  • Για τα είδη ελαιολάδου (τμήμα 10), οπωροκηπευτικών (τμήμα 9), κρεάτων (τμήματα 3 & 7) & ψαριών (τμήματα 4 & 8), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορείου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου-Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 (https://www.crete.gov.gr/meses-times-petrelaioeidon-kai-oporokipeytikon-pe-lasithi/).
  • Για τα είδη γάλακτος (τμήματα 1 & 11), παντοπωλείου (τμήματα 2 & 5α-β), αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής (τμήμα 6), η χαμηλότερη τιμή στην τιμή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό των τεχνικών εκθέσεων και εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινω.Πολιτι.Α Ιεράπετρας.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 10η Φεβρουαρίου 2023 (10/02/2023) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιανουαρίου 2023 03/01/2023) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Φεβρουαρίου 2023 06/02/2023) και ώρα 14:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 2% επί του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τον παρόντα διαγωνισμό,  οι εγγυήσεις συμμετοχής ορίζονται όπως παρακάτω:

 

Α/Α Τμήματα Αξία προμήθειας χωρίς ΦΠΑ Αξία εγγυητικής επιστολής (2%)
  Δήμος Ιεράπετρας
1 Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου 103.182,26€ 2.063,65€
2 Είδη Παντοπωλείου Κοινωνικού Παντοπωλείου 46.325,50€ 926,51€
3 Είδη Κρεοπωλείου Κοινωνικού Παντοπωλείου 6.997,25€ 139,95€
4 Είδη Ιχθυοπωλείου Κοινωνικού Παντοπωλείου 4.126,20€ 82,53€
  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α
5 α & β Είδη Παντοπωλείου (με ΦΠΑ 13% & ΦΠΑ 24%) 81.215,60€ 1.624,32€
6 Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής 21.625,50€ 432,51€
7 Είδη Κρεοπωλείου 29.135,60€ 582,72€
8 Είδη Ιχθυοπωλείου 7.616,70€ 152,34€
9 Είδη Οπωρολαχανοπωλείου 33.940,01€ 678,80€
10 Ελαιόλαδο 8.720,14€ 174,41€
11 Προμήθεια Γάλακτος 53.088,75€ 1.061,78€

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 177708.

 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στης εφημερίδες: ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ.

 

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στο  διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

 

Διακήρυξη