Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικού Φωτισμού» & «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ύδρευσης – αποχέτευσης και Β.Κ.»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Τεχνικές Προδιαγραφές