Συντήρηση Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Τεχνική έκθεση