ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Ιεράπετρα   7-5-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ: 4634
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                        ΑΔΑ: ΨΘΘΥΩΡ8-ΣΡΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340345
ΦΑΞ            : 2842023999
E- mail       : dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 m3

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου» οχήματος τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 m3.

Οι  Προσφορές υποβάλλονται, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως αυτά δίνονται στο τεύχος της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  της με ημερομηνία 10/01/2020 Μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της  σχετικής Διακήρυξης .

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με την προαναφερόμενη Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σε συνέχεια της πρόσκλησης με αα 83448 , Κωδ. (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.62.7132.01  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έλαβε συστημικό αριθμό   91559/2020

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13/05/2020.

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28/05/2020 και ώρα 17:00μμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/06/2020 και ώρα 17:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/06/2020 και ώρα 10:00πμ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του ∆ήµου Ιεράπετρας, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι  2.419,36 ευρώ.

Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. παρέχονται  και επιπλέον πληροφορίες επί  του διαγωνισμού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr.

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες .

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης