ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα

Τ.Κ.             : 72200

Τηλ.             : 2842340345

ΦΑΞ            : 2842026110

E- mail        : dimos@ierapetra.gov.gr                                             

                                             Ιεράπετρα        23-3-2018

                                          Αριθμ. Πρωτ: :3456

ΑΔΑ: Ψ8ΨΞΩΡ8-ΦΓΧ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση της  τιμής, δηλαδή,  η  χαμηλότερη τιμή στην μονάδα μέτρησης  του προϋπολογισμού (ώρα μίσθωσης του κάθε χωματουργικού μηχανήματος χωριστά).Η προσφορά θα αφορά τη μίσθωση όλων των ζητούμενων χωματουργικών μηχανημάτων ή σε μέρος αυτών για την ανάδειξη αναδόχου/ων  για την,  με σκοπό την  εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017».

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  57.848,48 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7333.01  του οικονομικού έτους  2018.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18-4-2018 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  10,00π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, Δημοκρατίας  31, 72200  αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή , τηλεφ.:2842340345 και πληροφορίες για τα τεχνικά μέρη της διακήρυξης (αρμόδια υπάλληλος: Κασωτάκη Ελένη, τηλεφ: 2842-0-90005).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακής πύλης ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης