ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: ΨΩΙΦΩΡ8-ΣΕΘ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                Ιεράπετρα:  15/07/2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 8392

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για τη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων ετών 2020-2022, για τις ανάγκες του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης θα είναι:

  • Για τα είδη ελαιολάδου, οπωροκηπευτικών, κρεάτων & ψαριών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορείου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου-Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.
  • Για τα είδη γάλακτος, παντοπωλείου, αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής, η χαμηλότερη τιμή στην τιμή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό της Μελέτης και εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 764.698,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά σε:

Προϋπολογισμός προμήθειας χωρίς ΦΠΑ: 676.626,83€, (ΦΠΑ 13%: 87.831,83€ & ΦΠΑ 24%: 239,36€)

Προαίρεση 30% (επί της συνολικής αξίας της προμήθειας): 176.463,16 € (συμπ.ΦΠΑ).

Η παραπάνω αξία αναλύεται ως εξής στα επιμέρους τμήματα:

Α. Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό Δήμου Ιεράπετρας, συνολικής δαπάνης 167.473,34€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 148.206,50€, ΦΠΑ 13%: 19.266,84€, προαίρεση 30%: 38.647,92€, συμπ.ΦΠΑ).

Β. Προμήθεια Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας, στα οποία περιλαμβάνονται είδη παντοπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου & ελαιόλαδο, συνολικής δαπάνης 129.968.80€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 115.016,64€, ΦΠΑ 13%: 14.952,16€, προαίρεση 30%: 29.987,94€ συμπ.ΦΠΑ).

Γ. Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, στα οποία περιλαμβάνονται είδη παντοπωλείου, αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, γάλακτος & ελαιόλαδο, συνολικής δαπάνης 448.922,76€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 397.179,69€, ΦΠΑ 13%: 51.503,71€, ΦΠΑ 24%: 239,36€, προαίρεση 30%: 103.596,58€ συμπ.ΦΠΑ).

Δ. Προμήθεια Γάλακτος για το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνολικής δαπάνης 13.749,84€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 12.168,00€, ΦΠΑ 13%: 1.581,84€, προαίρεση 30%: 3.173,04€ συμπ.ΦΠΑ).

Ε. Προμήθεια Γάλακτος για το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνολικής δαπάνης 4.583,28€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 4.056,00€, ΦΠΑ 13%: 527,28€, προαίρεση 30%: 1.057,68€ συμπ.ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22/07/2020

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 12/08/2020 και ώρα 17:00μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/08/2020 και ώρα 17:00μμ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/08/2020 και ώρα 10:00πμ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια τροφίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ Φ.Π.Α. δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, με βάση τον επιμέρους ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με την ίδια τιμή για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής και γάλακτος και με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) με αυτό της προσφοράς του αναδόχου και για το ίδιο ακριβώς είδος ελαιόλαδου, οπωρολαχανικών, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τι σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: www. ierapetra.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

 

Ο  Δήμαρχος
Θεοδόσιος Καλαντζάκης