Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας προτίθεται να προμηθευτεί «Γραφική Ύλη και Λοιπά Υλικά Γραφείου», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 5.000,00€. Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 24/07/2013

 

Προμήθεια : «Γραφική Ύλη και Λοιπά Υλικά Γραφείου»

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.  Ιεράπετρας  προτίθεται να προμηθευτεί «Γραφική Ύλη και Λοιπά Υλικά Γραφείου», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 5.000,00 € (4.065,04+934,96 ΦΠΑ 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοκρατίας 31, κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 2ος όροφος) μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 και τις ώρες, από τις 10:00 ως τις 11:00 το πρωί

Για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Λεπτομέρειες των προς προμήθεια ειδών  βρίσκονται στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340326 (Αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Μπρα ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠΔΔ lathourakis-ioannis

Λαθουράκης Ιωάννης

 

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημοκρατίας 31 (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη - 2ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326 & 7- fax 28420 25922 - koinopolitia@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr