Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη