Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.

  • είτε αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, στο Δημαρχείο Ιεράπετρας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του Δήμου μας http://www.ierapetra.gov.gr/, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Συνημμένα:

  1. Ανακοίνωση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση 1
  3. Υπεύθυνη Δήλωση 2

 

Ανακοίνωση 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ