ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας συγκεκριμένα:

     Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ   από  08/09/2022 έως και 19/09/2022   και  να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

            Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα      Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Λιαπάκη Εμμανουέλας (τηλ.  επικοινωνίας: 2842340363).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος  μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ