ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 

 

 

                Ιεράπετρα, 29/11/2022

                Αριθμ.Πρωτ.: 14356

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Τ.Κ. 72200

Πληρ.: Γ.Μανουσάκη

Τηλ.2842340364,331

Εmail: ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr

 
   

                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, τριών (3) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση από τις 2/12/2022  έως και τις 15/12/2022 αυτοπροσώπος, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ 72200, Ιεράπετρα Ν.Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη κας Γεωργίας Μανουσάκη  email: ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr (τηλ. επικοινωνίας: 2842340364, 2842340331).

 

 

Με εντολή Δημάρχου

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αναστασία Περάκη

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ