Ο Κανονισμός Καθαριότητας και Εμφάνισης Δήμου Ιεράπετρας εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ 70/28-03-2013.

ΟΚανονισμός Καθαριότητας και Εμφάνισης του Δήμου Ιεράπετρας εγκρίθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας Νο 70 στην συνεδρίαση του στις 28 Μαρτίου του 2013. Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου μας εισηγήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την τροποποίηση- επικαιροποίηση της 150/2008 απόφασης Δ.Σ. (ο προηγούμενος Κανονισμός Καθαριότητας), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και πρακτική και τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης μας, καθώς και των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.

“Οι τροποποιήσεις που προτείνονται προέκυψαν μετά από την καταγραφή και επεξεργασία όλων των περιπτώσεων (παράπονα, καταγγελίες, ίδιες διαπιστώσεις της υπηρεσίας μας και δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου) που αναφέρθηκαν στην Υπηρεσία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις τις οποίες δεν τις προέβλεπε ο προηγούμενος κανονισμός. Επίσης, εισηγείται την ανάκληση κάθε προηγούμενης απόφασης, που αφορά στο θέμα. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τη με αριθμό 6/2013 απόφασή της, αποδέχεται ως έχει την πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της.

Aκολούθησε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμπέρασμα της οποίας υπήρξε ότι, για να έχεις καθαρή πόλη, ο δημότης πρέπει να έχει συνείδηση καθαριότητας. Ευαισθητοποίηση και συνείδηση είναι το κλειδί της υπόθεσης. Όσοι κανονισμοί και αν ψηφιστούν, εάν δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη και ευσυνειδησία του κάθε δημότη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καθαριότητα.”

Μετά την συζήτηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Κανονισμός Καθαριότητας και Εμφάνισης Δήμου Ιεράπετρας που απαρτίζεται από 46 άρθρα.

Αναλυτικά κατά άρθρο ο Κανονισμός Καθαριότητας και Εμφάνισης Δήμου Ιεράπετρας :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΟ Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τροποποιεί και συμπληρώνει τη με αριθμό 150/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία, διαμορφώνεται τελικώς ως εξής

1ο  – Άρθρο 
Ο Δήμος έχει την υποχρέωση αποκομιδής των απορριμμάτων και με δημόσια ανακοίνωση γνωστοποιεί στους δημότες το πρόγραμμα της αποκομιδής, καθώς και κάθε αλλαγή του. Η γνωστοποίηση προσδιορίζει τις ημέρες της εβδομάδας και, εφόσον είναι δυνατόν, την ώρα που τα αυτοκίνητα καθαριότητας θα περνούν από κάθε συνοικία, οικισμό ή περιοχή του Δήμου για να περισυλλέγουν τα απορρίμματα.

Ο Δήμος τηρεί το πρόγραμμα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτων αναγκών.

2ο  – Άρθρο 
Στην έννοια των απορριμμάτων περιλαμβάνονται άχρηστα ή περιττά αντικείμενα που προέρχονται από κατοικίες, καταστήματα και γραφεία, δηλαδή υπόλοιπα ειδών διατροφής, σάκοι, κουτιά ή φιάλες συσκευασίας τους, χαρτικά, φθαρμένος ιματισμός και άλλα ανάλογα υπολείμματα, που προέρχονται από τη συνήθη χρήση και λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων. Με την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης ή και χουμοποίησης, τα σχετικά είδη και υπολείμματα θα συλλέγονται κατάλληλα.

3ο  – Άρθρο
Η παράβαση των διατάξεων αυτού του Κανονισμού συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, που καταβάλλεται από τον υπόχρεο μέσα σε ένα ( 1) μήνα από τη βεβαίωση της παράβασης, η οποία επιδίδεται άμεσα στον παραβάτη ή αναρτάται στο ακίνητο ή κολλάται στο όχημα κατά περίπτωση, το σχετικό με την παράβαση.

Η επιβολή προστίμου δεν απαλλάσσει τον παραβάτη από την ευθύνη και το κόστος απορρύπανσης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης τυχόν βλάβης που θα προκύψει από την ενέργεια ή την αμέλειά του. Σε κάθε υποτροπή ιδίας παράβασης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται κάθε φορά.

4ο  – Άρθρο
Η βεβαίωση και η παρακολούθηση των παραπάνω και η κατά περίπτωση επιβολή προστίμου γίνεται κατά νόμο από τα αρμόδια όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο παραβάτης μπορεί, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης να προσέρχεται στα γραφεία της Δημοτικής  Αστυνομίας και να εκθέτει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενό της που, αν τις κρίνει «βάσιμες», ανακαλεί τη βεβαίωση του προστίμου.

5ο  – Άρθρο
Τα απορρίμματα κάθε κατοικίας, καταστήματος ή γραφείου, πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, που θα δένονται στο πάνω μέρος, ώστε να αποκλείεται η διασπορά του περιεχομένου τους. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

6ο  – Άρθρο
Όπου υπάρχουν ειδικοί δημοτικοί κάδοι ή κάδοι ανακύκλωσης, τα  ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, χαρτί, γυαλί κλπ) τοποθετούνται μέσα σε αυτούς συσκευασμένα και αφού ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

7ο  – Άρθρο 
Αν δεν υπάρχουν ειδικοί δημοτικοί κάδοι σε απόσταση 100μ. από την κατοικία τους, οι δημότες οφείλουν να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα στο πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι τους. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των απορριμμάτων τους μπροστά σε άλλα οικήματα, ούτε σε οικόπεδα, ελεύθερους ή κοινόχρηστους χώρους. Εξαίρεση γίνεται μόνο στις περιπτώσεις, που λόγω πλάτους δρόμου, δεν είναι δυνατή η διέλευση απορριμματοφόρου, οπότε τα απορρίμματα τοποθετούνται στο καθορισμένο από το Δήμο πλησιέστερο σημείο διέλευσης του οχήματος. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

8ο  – Άρθρο
Η απόθεση των απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο πρέπει να γίνεται λίγο πριν την ώρα του δρομολογίου του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου και πάντως όχι πριν τις 9:00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 €.

9ο  – Άρθρο
Ξενοδοχεία και Σούπερ Μάρκετ και γενικά επιχειρήσεις δόμησης άνω των 200,00τ.μ. υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών ίδιων με εκείνους που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Ο αριθμός τους θα είναι ανάλογος του όγκου των απορριμμάτων των παραπάνω επιχειρήσεων. Επίσης, υποχρεούνται στην αντικατάστασή τους, λόγω φθοράς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, ο Δήμος αναλαμβάνει την προμήθεια των κάδων με τη δαπάνη να επιβαρύνει τον υπόχρεο.

Επιπλέον, σε περίπτωση της παραπάνω παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 €.

10ο  – Άρθρο
Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που επιλέγει η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας και δεν επιτρέπεται η μετακίνησή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

11ο  – Άρθρο
Η στάθμευση αυτοκινήτων πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ή δυσχεραίνεται η εκκένωση των κάδων για την αποκομιδή από τα δημοτικά απορριμματοφόρα οχήματα. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

12ο  – Άρθρο
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής κάδου, συνεπεία πρόσκρουσης αυτοκινήτου, ο υπεύθυνος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή του.

Σε περίπτωση ηθελημένης καταστροφής, επιβάλλεται και πρόστιμο 500,00 €.

13ο  – Άρθρο
Οι Πολίτες έχουν την υποχρέωση να απορρίπτουν οποιοδήποτε άχρηστο προσωπικό αντικείμενο, μόνο στα ειδικά δοχεία του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ελεύθερους χώρους, στις δασικές εκτάσεις, στην παραλία η στη θάλασσα.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

14ο  – Άρθρο
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη σε κοινόχρηστους ή γενικά ελεύθερους χώρους αντικειμένων από αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα, που βρίσκονται σε κίνηση ή είναι σταθμευμένα.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €. Σε περίπτωση απόρριψης αναμμένου τσιγάρου ή αδειάσματος σταχτοδοχείων επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

15ο  – Άρθρο
Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων από κατοικίες, καταστήματα, γραφεία ή άλλες επιχειρήσεις στα μικρά δοχεία, που είναι τοποθετημένα στα πεζοδρόμια ή στύλους, για να δέχονται άχρηστα μικροαντικείμενα από τους περαστικούς.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

16ο  – Άρθρο
Α. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων ή κοινωφελών δημόσιων ή δημοτικών χώρων από τα περιττώματα των ζώων τους. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση, έστω και προσωρινή, κατοικίδιων ζώων σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

Β. Απαγορεύεται ο σταυλισμός ζώων εντός οικισμών ή δίπλα σε πηγές ύδρευσης

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

Γ. Σε περίπτωση ρύπανσης από οσμές ή άλλες οχλήσεις κατοικίδιων ή οικόσιτων ζώων επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

17ο  – Άρθρο  

Εφόσον ο Δήμος προωθεί πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή, οι υπεύθυνοι καθαριότητας είναι υποχρεωμένοι να μην αναμιγνύουν και αποθέτουν με τα υπόλοιπα απορρίμματα τα είδη που προορίζονται για ανακύκλωση, αλλά να τα τοποθετούν ξεχωριστά στους ειδικούς κάδους της περιοχής τους. Στους κάδους αυτούς δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, παρά μόνο αυτών για τα οποία έχει τοποθετηθεί.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 €.

18ο  – Άρθρο 
Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα κήπων – φυτικά υπολείμματα

Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφόσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα, κατόπιν επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά (παλαιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα, κλπ) οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται:

α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής, ανά κυβικό μέτρο, ύψους 15,00 ευρώ.

β) Αντικείμενα και υπόλοιπα καθαρισμού κήπων πρέπει να είναι συσκευασμένα σε σακούλες ή δέματα και να τοποθετούνται σε σημείο, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους.

γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα.

δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων και πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να κλαδεύουν τα δένδρα που είναι μέσα στις ιδιοκτησίες, εάν αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων ή αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Σε περίπτωση παράβασης για κάθε μία περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

19ο  – Άρθρο
Καταστήματα που πουλούν αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, καθώς και για φαγητά, σουβλάκια, πίτες, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου, που εξυπηρετούν πελάτες όρθιους ή σε καθίσματα μέσα ή έξω από το κατάστημα, πρέπει συνεχώς όλες τις ώρες της λειτουργίας τους να φροντίζουν να περισυλλέγουν τα απορρίμματα, που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματός τους (χαρτιά περιτυλίγματος, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα, μπουκάλια κλπ.), έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά απ΄ αυτό χώρος καθαρός.

Στις υποχρεώσεις αυτές των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από κάθε κατάστημα αρκετών καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής και εμφάνισης, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά να αδειάζονται συχνά και το περιεχόμενό  τους μαζί με τα άλλα απορρίμματα των καταστημάτων να συγκεντρώνονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, που θα κλείνονται ερμητικά στο πάνω μέρος.

Όπου υπάρχουν υπαίθρια τραπέζια εξυπηρέτησης πελατών είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση, τουλάχιστον ενός σε κάθε τραπέζι, ειδικών σταχτοδοχείων με υποδοχή, ώστε να μην διασκορπίζεται το περιεχόμενό τους με τον άνεμο.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

20ο  – Άρθρο
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν έλαια και λίπη για την παρασκευή κάθε είδους φαγητού, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, καθώς και κάθε επιχείρηση που ασκεί τις παραπάνω δραστηριότητες (π.χ. εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.ά.τ), θα πρέπει να διαθέτουν κάδους, στους οποίους και μόνο θα γίνεται η εναπόθεση των απορριμμάτων τους.

Οι κάδοι αυτοί, κατάλληλου είδους και μεγέθους εγκεκριμένου από την Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας, θα τοποθετούνται μέσα στο κατάστημα και θα μετακινούνται στο χώρο διέλευσης του απορριμματοφόρου δημοτικού οχήματος μετά την 21η ώρα της νύκτας, που προηγείται του καθορισμένου πρωινού δρομολογίου του.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

21ο  – Άρθρο
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν έλαια και λίπη για την παρασκευή κάθε είδους φαγητού, οφείλουν να μεριμνούν για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών, τα οποία δεν επιτρέπεται να αποθέτουν τους κάδους ή να τα απορρίπτουν σε κοινόχρηστους ή κοινωφελούς χώρους, ανεξάρτητα από τη συσκευασία τους.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

22ο  – Άρθρο
Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα (όπως γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά κτλ.) από όπου και αν προέρχονται, μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

23ο  – Άρθρο
Οι γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι υποχρεούνται να απορρίπτουν τα χρησιμοποιημένα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, νυστέρια, φιαλίδια κ.ά.τ.) σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό στο εμπόριο.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

24ο  – Άρθρο
Α. Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη).

Όλες οι ιδιοκτησίες κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής, με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.

Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων.

Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές, κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος, με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από (1) μία και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Β. Καθαριότητα οικοπέδων.

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.

Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο 500 ευρώ (0,50 το τετραγωνικό) στους υπεύθυνους για οικόπεδα έως ένα (1) στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 300 ευρώ ( 0,30 το τετραγωνικό) για κάθε επί πλέον στρέμμα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κ.τ.λ.. στους υπεύθυνους.

Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.

Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).

25ο  – Άρθρο
Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους, που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους.

Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

26ο  – Άρθρο
Δεν επιτρέπεται να εκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα των δρόμων (λ.χ. συνεργεία αυτοκινήτων και ελαστικών, επισκευής συσκευών, συναρμολογήσεως επίπλων ή άλλων ειδών κλπ.).

Απαγορεύεται επίσης η ρύπανση από οσμές ή άλλες οχλήσεις, λόγω εκτελέσεων εργασιών βαφείων, λουτρών, συνεργειών κλπ .

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

27ο  – Άρθρο
Οι ανεγειρόμενες οικοδομές (γιαπιά) πρέπει να είναι περιφραγμένες και ο εξωτερικός χώρος τους καθαρός. Όταν, μετά από άδεια του Δήμου για κατάληψη χώρου εναπόθεσης οικοδομικών υλικών, υπάρξει ανάγκη ανάμιξης σκυροδέματος ή κονιάματος, η εργασία θα γίνεται σε πλαστικό φύλλο κατάλληλα απλωμένο. Μετά την εργασία θα πρέπει αμέσως να καθαρίζεται πλήρως ο χώρος αυτός.

Η απόρριψη άχρηστων οικοδομικών υλικών, εμπορευμάτων κ.ά.τ. γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη ή εμπόρου ή εργολάβου κατά περίπτωση και επιτρέπεται μόνο στο χώρο εναπόθεσης που έχει ορίσει ο Δήμος

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

28ο  – Άρθρο
Α. Για την απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 47 ΚΟΚ Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιμο 400 €. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει.

Β. Για την εκτέλεση τομών σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη σήμανση της τομής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 5 της παρούσας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο 1500,00 €. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει.

Τα πρόστιμα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση .

29ο  – Άρθρο
Εγκαταλελειμμένα Οχήματα – Μηχανήματα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους ( οικόπεδα )

1) Όλα τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες και παραδίδονται σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για διάλυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 116/5-3-2004. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/5-3-2004 και απομακρύνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

2) Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 50,00 ευρώ. Εάν οχήματα ή μηχανήματα μεταφερθούν από τους ιδιοκτήτες τους σε παρακείμενη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στον τρόπο εντοπισμού εγκαταλελειμμένων.

3) Για εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία αποτελούν εστία ρύπανσης ή με την εμφάνιση τους προσβάλλεται η γενική αισθητική του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ως εξής :
Μοτοποδήλατα-Μοτοσικλέτες : 50,00 €
Αυτοκίνητα : 100,00 €
Βάρκες-τρέιλερ -τροχόσπιτα: 200,00 €
Φορτηγά -Μηχανήματα έργων-τράκτορες-κοντέινερ : 300,00 €

4) Για οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας και σήμα τελών κυκλοφορίας και τα οποία είναι ακινητοποιημένα σε κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται απορρίμματα κάτω και πέριξ αυτών,, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες πρόστιμο 50,00 ευρώ .

30ο  – Άρθρο
Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου, πρέπει να είναι απόλυτα προστατευόμενο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοιχτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

31ο  – Άρθρο
Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας, με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

32ο  – Άρθρο
Για τον πλήρη καθαρισμό ενός δρόμου, η Υπηρεσία Καθαριότητας μπορεί να προβαίνει σε σχετική δημόσια γνωστοποίηση και να αποκλείει την κυκλοφορία και τη στάθμευση σε προσδιορισμένη ημερομηνία. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν έγκαιρα τα οχήματά τους. Σε αντίθετη περίπτωση απομακρύνονται με έξοδα και ευθύνη τους με μέριμνα του Δήμου.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 40,00 €.

33ο  – Άρθρο
Απαγορεύεται η εκροή ακάθαρτων υδάτων – λυμάτων από οικίες, καθώς και η παράνομη σύνδεση ακινήτων με υδροφόρους αγωγούς ή αγωγούς των ακαθάρτων ή βρόχινων νερών και παράνομες επεκτάσεις των αγωγών αυτών, καθώς και η ρύπανση των αγωγών αποχέτευσης με τοξικά και επικίνδυνα λύματα .

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 600,00€. 

34ο  – Άρθρο
Απαγορεύεται η διοχέτευση οικιακών υγρών αποβλήτων (νερού, λαδιού κτλ.) σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

35ο  – Άρθρο
Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματά τους στους δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόμο, από πλύσιμο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

36ο  – Άρθρο
Δεν επιτρέπεται η για οποιαδήποτε λόγο τοποθέτηση αντικειμένων στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα δρόμων και πλατειών, πέρα από τα προσδιοριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις το Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από άδεια του Δήμου. Στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση αντικειμένων για αποτροπή στάθμευσης αυτοκινήτου, καθώς και η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ανοιγμένες πόρτες εισόδων, που παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 400,00 ευρώ, σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Νόμου υπ’ αριθ. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας ΦΕΚ Α-57

37ο  – Άρθρο
1) Η αφισοκόλληση, η ανάρτηση οποιασδήποτε μορφής αγγελτηρίων επιτρέπεται μόνο με άδεια της αρμόδιας Δημοτικής Υπηρεσίας, για συγκεκριμένη ποσότητα και σε ειδικά καθορισμένα σημεία (πλαίσια), με πληρωμή του ορισμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο τέλους.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο:

  • Για διαφημίσεις εκτός πλαισίων 150,00 €
  • Για διαφημίσεις εντός πλαισίων, αλλά χωρίς την απαιτούμενη άδεια 150,00 €
  • Για διαφημίσεις σε δέντρα 200,00 € 
  • Για αεροπανό 500,00 €
  • Για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά από 200,00 €

2) Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο.

Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις και των διαφημιζόμενων, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €

3) Απαγορεύεται ή Ηχορύπανση από μεγαφωνικές διαφημίσεις. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.

38ο  – Άρθρο
Απαγορεύεται η ρίψη ή η τοποθέτηση φειγ-βολάν:

  • σε εξωτερικές εισόδους πολυκατοικιών
  • Σε αύλειους χώρους μονοκατοικιών η στήριξη διαφημιστικών φυλλαδίων σε πόμολα εξωτερικών θυρών, οικιών και καταστημάτων
  • Σε αύλειους χώρους σχολείων, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, φροντιστηρίων κ.λ.π.
  • Σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
  • Σε παρμπρίζ αυτοκινήτων.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 200,00 ευρώ στον διαφημιζόμενο και 300,00 € στον διαφημιστή.

39ο  – Άρθρο
Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση-τοποθέτηση πινακίδων διαφημιστικών – ενημερωτικών, χωρίς την άδεια Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πέραν αυτών στις προσόψεις των καταστημάτων – επιχειρήσεων. Η ανάρτηση σε στύλους ΔΕΗ, δέντρα, κυκλοφοριακές πινακίδες κ.τ.λ. και γραφή διαφημιστικών συνθημάτων με κάθε είδους βαφή απαγορεύεται.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 €.

40ο  – Άρθρο
Οι γεωργοί της περιοχής ευθύνης του Δήμου πρέπει να διατηρούν τους αγρούς και τα θερμοκήπιά τους καθαρά.

Α. Ξεριζωμένα φυτά, άχρηστα γεωργικά προϊόντα, συσκευασίες φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.τ.λ., δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στους δημοτικούς κάδους ή σε δρόμους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους ή να αφήνονται να παρασύρονται από τον άνεμο, αλλά πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται και να διαχειρίζονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

Ειδικά σε περίπτωση απόρριψης σε ρέματα ή παραλία, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Β. Τα κατεστραμμένα πλαστικά φύλλα επικάλυψης θερμοκηπίων ή απολύμανσης δεν επιτρέπεται να καίγονται, να απορρίπτονται σε  κοινοχρήστους χώρους ή να τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η συλλογή και συγκέντρωση σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη νόμιμη άδεια από την αρμόδια αρχή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, η ρύπανση και η συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτά συλλέγονται και συσκευάζονται κατάλληλα και τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση και αποκομιδή τους από νόμιμο συνεργείο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 1.500,00€.

Γ. Για την προστασία των υδάτινων πόρων απαγορεύεται η κάθε είδους ρίψη ή διαρροή βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών ή οικιακών λυμάτων μέσα σε φυσικούς χείμαρρους, ρέματα, ποτάμια, πηγές και τεχνητές λίμνες .

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00€.

41ο  – Άρθρο
Οι εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων (σκελετοί κλπ.) πρέπει να αποξηλώνονται και τα υλικά να απομακρύνονται ή να αποθηκεύονται κατάλληλα ή να μεταφέρονται στον καθορισμένο δημοτικό χώρο με ευθύνη του ιδιοκτήτη, μέσα σε δύο μήνες από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος αποξηλώνει και απορρίπτει τις κατασκευές, επιβάλλοντας τα έξοδα στον ιδιοκτήτη.

Επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο 500,00€.

42ο  – Άρθρο
Οι πωλητές των λαϊκών αγορών μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν όλα τα αντικείμενά τους (υλικά περιτυλίγματος, αδιάθετα οπωροκηπευτικά ή άλλα εμπορεύματα, καφάσια, τελάρα, σίδερα, τάβλες κλπ.) και να συσκευάζουν σε σάκους τα απορρίμματά τους προκειμένου να γίνει η αποκομιδή από τα δημοτικά συνεργεία.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

43ο  – Άρθρο
Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων για δημιουργία σκιάς (τέντες ή πέργολες) σε κοινόχρηστους χώρους, αυτές κατασκευάζονται μετά από άδεια του Δήμου ή άλλης αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με το Νόμο και με προδιαγραφές εγκεκριμένες από το Δήμο. Δεν επιτρέπεται ανάρτηση εμπορευμάτων σ’ αυτές ή σε παρακείμενα δέντρα. Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση της διέλευσης απορριμματοφόρων από πεζοδρόμους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος αποξηλώνει και απομακρύνει τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις ή εμπορεύματα, επιβάλλοντας τη δαπάνη στον υπεύθυνο.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 €.

Επίσης, απαγορεύεται το άπλωμα ρούχων, ειδών ιματισμού κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, αν γίνεται με τέτοιο τρόπο, που να προσβάλλεται η γενική αισθητική και ευταξία του χώρου.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

44ο  – Άρθρο
Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων είναι κατά περίπτωση οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες, ή μισθωτές, ή διαχειριστές ακινήτων, οι ιδιοκτήτες οδηγοί οχημάτων, οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με το Νόμο εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και γενικά οι νόμιμοι εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων.

Ειδικά στις περιπτώσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής.

45ο  – Άρθρο
Τα παραπάνω προβλεπόμενα πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

46ο  – Τελευταίο Άρθρο
Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για καθαριότητα και καλή εμφάνιση της περιοχής του Δήμου, που αποβλέπει σε μια πιο ανθρώπινη ζωή, στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

Κάθε δημότης μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να κάνει συστάσεις σε κάθε άτομο που παραβιάζει τις παραπάνω διατάξεις. Ακόμα κάθε δημότης καλείται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας ή στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου τις παραβάσεις του Κανονισμού, για να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα.

2. Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται η με αριθμό 319/2012 όμοια και κάθε προγενέστερη απόφαση, που αφορά στο ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2013

Αρχείο Συνεδρίασης του Δ.Σ στις 28 Μαρτίου 2013

[Το 11ο θέμα προς συζήτηση που αφορούσε τον Κανονισμό Καθαριότητας ξεκινά στον χρόνο 52′:48′ και έχουμε ρυθμίσει το Video να ξεκινά από αυτό το σημείο ακρόασης]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος του Ιακώβου
Γραφείο : Υπηρεσία Καθαριότητας (τέως κτίριο ΔΕΥΑΙ)
Οδός Αναγνωστάκη & Γλυνού (γωνία) - ΤΚ 722 00 Ιεράπετρα
Κινητό : 6944984784 - Τηλ. Δήμου: 28420 90003 -  Fax : 28420 90002
kougioumut@yahoo.gr -  Profile Facebook

Πληροφορίες ανάρτησης

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Αναγνωστάκη 18 - Στο ισόγειο (τέως γραφεία ΔΕΥΑΙ)
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα Fax 28420 90002
Προϊστάμενος : κ. Προϊστάκης Μιχαήλ, 28420- 90001 - mproistakis@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr