Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Ιεράπετρας (οργανόγραμμα, διοικητικές μονάδες, διάρθρωση δήμου, αρμοδιότητες κλπ) τροποποιήθηκε με την αριθμ. 274/7−10−2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/9 Φεβρουαρίου 2016 – Τεύχος Β.