Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 18/06/2013, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ιεράπετρα 13/06/2013

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Τρίτη 18/06/2013, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών διαφόρων επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Αναλυτικά το υπηρεσιακό έγγραφο έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Τρίτη 18/06/2013, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των παρακάτω προμηθειών:

10.7134.04 –  Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς

15.7336.01 – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

20.7336.03 – Επείγοντα έργα καθαρισμού ρεμάτων 2013

30.7323.11 – Αγροτική Οδοποιία  2013 ΔΕ Ιεράπετρας

30.7323.28 – Αγροτική Οδοποιία 2013 ΔΕ Μακρύ Γιαλού

30.7333.06 – Συντήρηση – Αποκατάσταση έργων και οδοστρωμάτων ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών 2012)

70.7122.01 – Προμήθεια προκατ. αιθουσών για το 6ο ΔΣ Ιεράπετρας

70.7331.15 – Έργα υποδομής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου ή/και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://dimos.ierapetra.gr/)

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Φραντζεσκάκη

 

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Προϊσταμένη Δ/νσης : κ. Μαρία Φραντζεσκάκη
Τηλέφωνο: 28423-40302 & Fax: 28420-28869 | mfratseskaki18@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr