ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  14.12.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την Υπ. Πρ. Κυβ. 3373/390/20-3-75 ΦΕΚ 349/75 τευχ. Β
  5. Το γεγονός ότι ο Δήμος είναι επαρκώς στελεχωμένος με μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας.
  6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπή διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  στις 19.12.2016, ώρα 8:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2017.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://www.ierapetra.gov.gr).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Προϊστάκης Μιχάλης