ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ιεράπετρα 7-1-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                      Αρ. πρωτ.: 96
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων την Παρασκευή 10/1/2020, ώρα 09:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.