ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  29/2019
Αριθμός Απόφασης :  271/2019
ΑΔΑ:9ΤΝΞΩΡ8-ΤΝΘ

 

Θέμα:   Ορισμός   μελών   στην   πενταμελή   επιτροπή   παρακολούθησης   του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Στην  Ιεράπετρα,  σήμερα,  στις  27  Νοεμβρίου  του  έτους  2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση,   ύστερα  από   τη   με   αριθμό   πρωτ.18136/22-11-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε   στους   Δημοτικούς   Συμβούλους,   στους   Προέδρους   των Κοινοτήτων,  καθώς  και  στον  κ.  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010.  Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  ο Πρόεδρος  κ.  Ευάγγελος  Μπινιχάκης  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  1. Αγγελάκης Γεώργιος
  2. Αντωνάκης Γεώργιος
  3. Ασπραδάκης Γεώργιος
  4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος
  5. Βλάσση Ελένη
  6. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ
  7. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ
  8. Ζερβάκης Εμμανουήλ
  9. Κοτσιφάκη Μαρία (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος και στο 2ο τακτικό)
  10. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
  11. Μαστοράκης Πέτρος
  12. Ματζαράκης Νικόλαος
  13. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος
  14. Μουζουράκης Αλέξανδρος
  15. Μπινιχάκης Ευάγγελος
  16. Πανταζής Αργύρης
  17. Παπαδάκης Νεκτάριος
  18. Παπαδοπετράκης Ανδρέας (Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του κατεπείγοντος)
  19. Πετράς Αντώνιος
  20. Προϊστάκης Γεώργιος
  21. Σαραντώνης Ιωάννης
  22. Σαρρής Παναγιώτης (Απουσίαζε στην ψηφοφορία του 14ου θέματος)
  23. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  25. Χηνόπουλος Αθανάσιος

 

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Χατζάκης Σταύρος
 • Ψιμουλάκης Μιχαήλ

 

Επίσης, παραβρέθηκαν
Πρόεδροι Κοινοτήτων

 1. Χατζάκης Γεώργιος (Ιεράπετρας)
 2. Δασκαλάκης Ιωάννη (Γδοχίων)
 3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος (Ανατολής)
 4. Κυδωνάκης Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη)
 5. Παντελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)
 6. Πιτροπάκης Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
 7. Ραπάνης Γεώργιος  (Π.Άμμου)

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα, για τις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Στη   συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του  Δήμου  Σοφία Δαγαλάκη  και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Στη  συνέχεια,  ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει κατατεθεί πρόταση από  τη  δημοτική  παράταξη  «Μαζί  αλλάζουμε  την  Ιεράπετρα»  για συζήτηση  θέματος  ως  κατεπείγοντος,  που  αφορά  στην  τροποποίηση της παρ.9  του  άρθρου  4 του  Κανονισμού λειτουργίας του  Δημοτικού Συμβουλίου και  συγκεκριμένα,  στην  αλλαγή  του  χρόνου  των  ανακοινώσεων  για  τους επικεφαλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν.  3852/2010,  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία,  με  δώδεκα  (12) αρνητικές ψήφους, έναντι έντεκα (11) θετικών, επί είκοσι τριών (23) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

Επίσης,  έχει κατατεθεί εισήγηση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώνγια συζήτηση, ως    κατεπείγοντος,   του θέματος «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΕΤΠΑ-44 με τίτλο  «Εμπλουτισμός  του τουριστικού  προϊόντος  του  Δ.  Ιεράπετρας,  με  την  προβολή  και  ανάδειξη  του περιεχομένου  της  Βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων  του  Δήμου Ιεράπετρας». Ο Πρόεδρος, κάλεσε το   Συμβούλιο  να  αποφασίσει  για  τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη όσα  ορίζονται  στο  άρθρο 67  παρ.7  του  Ν. 3852/2010,  αποφάσισε ομόφωνα,  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως κατεπείγον.

Ακολούθησε  η  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης του κατεπείγοντος και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την εξής σειρά: 1ο,14ο, 2ο,3ο, 5ο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης, λόγω του προχωρημένου  της  ώρας  (23:00)  και  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης  την επόμενη  ημέρα  το  πρωί  στις  09:30.  Υπήρξε  διαφωνία  από  τους  επικεφαλής και  συμβούλους  των λοιπών δημοτικών παρατάξεων,  οι  οποίοι  πρότειναν τη συνέχιση   της   συνεδρίασης    σε   ώρα   μη   εργάσιμη,   μετά   το   μεσημέρι, διαφορετικά, δήλωσαν ότι θα απέχουν.

Τελικά,  η  ώρα  της  συνέχισης  της  συνεδρίασης ορίστηκε  από  τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 14:00 την επόμενη μέρα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Κατά  τη  συνέχιση  της  συνεδρίασης, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, παρόντες ήταν οι  δημοτικοί    σύμβουλοι κ.κ. Ασπραδάκης Γεώργιος, Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος, Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ,    Γεωργαλάκης Εμμανουήλ,  Μαστοράκης  Πέτρος, Ματζαράκης  Νικόλαος (Αποχώρησε μετά το 9ο θέμα),  Μπινιχάκης Ευάγγελος,  Παπαδάκης  Νεκτάριος,  Παπαδοπετράκης Ανδρέας  (Προσήλθε  στο  8ο  θέμα), Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη  Μαρία,  Χατζημαρκάκη Χρύσα (Απουσίαζε στα θέματα 12ο  έως και 28ο) και Χηνόπουλος Αθανάσιος.

Η  συζήτηση των θεμάτων της  ημερήσιας  διάταξης συζητήθηκε  με  την εξής σειρά: 4ο, 6ο,…13ο, 15ο,..20ο, 24ο,…28ο, 21ο,22ο,23ο  και 29ο.

Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  28ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση  του   Αυτοτελούς   Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του  άρθρου  9  (Περισυλλογή  και  διαχείριση  αδέσποτων  ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα:

«1.  Οι  Δήμοι  υποχρεούνται να  μεριμνούν για  τη  περισυλλογή και τη  διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

…………..

 1. Για την   επαναφορά   στο   φυσικό   περιβάλλον   των   αδέσποτων   ζώων συντροφιάς  λαμβάνεται  υπόψη  η  πυκνότητα  του  πληθυσμού  των αδέσποτων  ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα  συνεργαζόμενα   με   αυτούς   φιλοζωικά   σωματεία  και   ενώσεις.   Δεν απαγορεύεται   η   παροχή   τροφής   και  νερού   σε   αδέσποτα   ζώα  συντροφιάς   από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα,  αυτοκινητόδρομους  ταχείας  κυκλοφορίας,  στους  χώρους  αποβίβασης  και επιβίβασης   ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια,  στα   αεροδρόμια,    στους σιδηροδρομικούς   σταθμούς,   στους   περιφραγμένους   αρχαιολογικούς   χώρους   και στους  περιφραγμένους  χώρους  του  Οργανισμού  Κεντρικών  Αγορών  και  Αλιείας  ΑΕ και   της   Κεντρικής   Αγοράς   Θεσσαλονίκης   ΑΕ.   Με   απόφαση   της   πενταμελούς επιτροπής  της  παραγράφου  12  ρυθμίζονται  οι  λεπτομέρειες  προσδιορισμού  της πυκνότητας   του   πληθυσμού   των   αδέσποτων   ζώων   στην   περιοχή   που   αυτά επαναφέρονται,  καθώς  και  η  οριοθέτηση  των  περιοχών  που  δεν  επιτρέπεται  η επαναφορά τους
 1. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή   παρακολούθησης του  προγράμματος  διαχείρισης   αδέσποτων   ζώων συντροφιάς,  τα  δύο  μέλη  της  οποίας  ορίζονται  από  τα  φιλοζωικά  σωματεία  και  τις ενώσεις   που   λειτουργούν   νόμιμα   και   που   εδρεύουν  στο  Δήμο   ή   στην   οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:

αα)  Ένας  (1)  κτηνίατρος,  που  ορίζεται  από  τον  οικείο  Δήμο  και  ο  οποίος  είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

ββ)  Ένας (1) εκπαιδευτής  σκύλων, ο οποίος  είναι  μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

γγ)   Ένας  (1) εκπρόσωπος,  που  ορίζεται  από   τον  οικείο  Δήμο, με  τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με  τον ορισμό  της  περίπτωσης  στ΄  του  άρθρου  1,  όπως  ισχύει  και  αντιμετωπίζει  τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων…

 1. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στο Δήμο μας εκπαιδευτής σκύλων, μέλος νόμιμα αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.

Παρακαλούμε να ορίσετε τους εκπροσώπους του  Δήμου προκειμένου  να συγκροτηθεί η επιτροπή.»

Ακολούθως, η Αντιδήμαρχος πρότεινε ως εκπροσώπους του Δήμου Ιεράπετρας,  το  δημοτικό  σύμβουλο  κ.  Εμμανουήλ Γεωργαλάκη, ως Πρόεδρο της  Επιτροπής,   με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  δημοτικό   σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη και  τον  δημοτικό  σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νεκτάριο Παπαδάκη.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την εισήγηση  της  Αντιδημάρχου  κ.  Μαρίας  Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη και  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του Δήμου
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.12α του Ν. 40392012
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ Εμμανουήλ Γεωργαλάκη, ως Πρόεδρο και Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές, αντίστοιχα τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ.  Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη και Νεκτάριο Παπαδάκη, για να μετέχουν στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης  του  προγράμματος διαχείρισης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  271/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                                           Ο  Γραμματέας

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Τα  Μέλη

 1. Ασπραδάκης Γεώργιος 6. Παπαδάκης Νεκτάριος
 2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 7. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
 3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 8. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
 4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 9. Χηνόπουλος Αθανάσιος
 5. Μαστοράκης Πέτρος

 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης